İhaleler
Detaylı çözümler
Downloads

AGB

Genel Satış Koşulları

BEMO SYSTEMS GmbH, Max-Eyth-Strasse 2, 74532 Ilshofen

Son güncelleme: Ocak 2018

1. Kapsam  1. Burada belirtilen Satış Koşulları, münhasıran ticari işletmeler, kamu hukukuna tâbi tüzel kişilikler ve Alman Medeni Kanunu Madde 310, 1. paragraf ile tanımlanmış olan özel amaçlı kamu fonları için geçerlidir. Alıcı tarafından belirlenmiş olup bu Satış Koşulları ile çelişen veya bunlardan farklılık gösteren her türlü hüküm ve koşul, ancak bizim yazılı onayımızla geçerlilik kazanabilir.   2. Bu Satış Koşulları, aynı yasal çerçevedeki işlemlerin söz konusu olması kaydıyla Alıcı ile ileride girilecek alışverişlerde de geçerlidir.

2. İhale ve sözleşme  Verilen sipariş, Alman Medeni Kanunu Madde 145 uyarınca ihale statüsündeyse, iki hafta içinde kabul edilir.

 3. Alıcıya sunulan belgeler  İhale ve teklif sürecinde Alıcıya sunulan bütün belgelerin (örn. hesaplamalar, çizimler vb) fikrî mülkiyet ve telif hakları tarafımıza aittir. Bu belgeler, Alıcıya tarafımızdan açıkça yazılı onay verilmiş olmadıkça üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Alıcının teklifi, Madde 2’de belirtilen süre içinde kabul edilmemişse, bu belgelerin derhal tarafımıza iadesi gerekir. 

4. Ücretler ve ödeme  1. Aksine bir yazılı anlaşma olmadıkça, fiyatlarımız fabrika teslimi, ambalaj ve KDV hariç olarak belirlenmiştir. Ambalaj maliyeti ayrıca hesaplanır.  2. Satış bedeli, yalnızca diğer sayfada belirtilen hesaba yatırılarak ödenebilir. Herhangi bir indirim uygulanması, ancak bunun için özel olarak bir yazılı anlaşma yapılmışsa mümkündür. 3. Aksine bir anlaşma olmadıkça, satış bedelinin, teslimatı izleyen 10 gün içinde ödenmesi gerekir. Gecikme faizi, yıllık geçerli taban faiz oranına ilaveten %5 olup ayrıca 40.00 € tutarında bir meblağ tahsil edilir. Gecikmeden doğabilecek zarar ziyana karşılık daha yüksek bir meblağ talep etme hakkımız saklıdır.  4. Sabit fiyat üzerinden anlaşma yapılmış olmadıkça, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 aydan uzun bir sürede yapılacak olan teslimatlarda işçilik, malzeme ve dağıtım maliyetlerindeki değişiklikleri fiyata yansıtma hakkımız saklıdır. 

 5. Teminat hakkı    Alıcı, ancak aynı sözleşme ilişkisine dayalı olarak teminat hakkından yararlanabilir.   6. Teslimat süresi  1. Tarafımızdan belirlenen teslimat süresinin başlangıcı, Alıcının kendi yükümlülüklerini eksiksiz ve vakitli biçimde yerine getirmesi koşuluyla geçerlidir. Sözleşmenin uygulanmaması halinde itiraz hakkı saklıdır.  2. Alıcının kabulü geciktirmesi veya işbirliği kapsamındaki başka yükümlülüklerini kasıtlı olarak yerine getirmemesi halinde doğabilecek zarar ziyana karşılık, ilave maliyetler dahil olmak üzere, tazminat talep etme hakkımız bulunmaktadır. Bu durumdan doğabilecek diğer haklarımız saklıdır. Teslimata kadar bütün koşulların hakkıyla yerine getirilmiş olması kaydıyla, satışa konu olan ürünün kazara hasar görmesi veya bozulmasıyla ortaya çıkabilecek zarar ziyan, teslimatı kabul etmekte veya ödemeyi yapmakta gecikmeye başladığı andan itibaren Alıcıya aittir.  3. Teslimatta meydana gelen gecikmenin, kasıt veya ihmal neticesinde bizim sorumluluğumuzda olması durumunda, her geçen hafta için ürün bedelinin %2’si kadar olmak ve %10’unu geçmemek koşuluyla sabit tutarda bir tazminat ödeme yükümlülüğümüz doğar.  4. Teslimatta gecikmeden ötürü Alıcının sahip olacağı başka yasal haklar ve ileri sürebileceği talepler bundan etkilenmez. 

7. Sevkiyatla birlikte risklerin devri  Ürünün, Alıcının isteği üzerine Alıcıya teslimiyle birlikte kaza sonucu zarar ziyan veya bozulma riski de en geç fabrikadan / depodan çıkışından itibaren Alıcıya geçmiş olur. Bu hüküm, ürünün üretim noktasından sevk edilmiş olup olmamasından veya nakliye maliyetini hangi tarafın üstleneceğinden bağımsız olarak geçerlilik taşır. 

 8. Mülkiyet hakkının muhafazası   1. Teslim edilen malların mülkiyet hakkı, teslimat sözleşmesinden doğan bütün ödemeler tamamlanıncaya kadar tarafımızca mahfuz edilir. Bu hüküm, her seferinde açıkça belirtmeye gerek kalmaksızın gelecekteki bütün teslimatlar için de geçerlidir. Alıcının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teslim edilen malları geri alma hakkımız saklıdır.  2. Alıcı, satışa konu ürünün mülkiyetinin henüz kendisine geçmemiş olduğu bu süre içinde ürüne gereken dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. Özel olarak da hırsızlık, yangın ve su baskınına karşı yeni fiyatı üzerinden ve masrafları kendisine ait olmak üzere sigorta yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Mülkiyetin devri tamamlanmış olmadıkça Alıcı, teslim edilen ürün üzerinde icra, haciz veya üçüncü şahıslardan gelebilecek başka her türlü müdahaleyi tarafımıza yazılı olarak derhal bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu üçüncü şahısın, Hukuk Muhakemeleri Usûlü Kanunu, Madde 771 uyarınca yapacağımız taleplerden doğacak mahkeme masrafları ve mahkeme dışı masraflarımızı karşılamasının mümkün olmaması halinde, her türlü zarar ziyanımız Alıcı tarafından karşılanacaktır.   3. Alıcının, teminat kapsamındaki malları olağan ticari faaliyetleri çerçevesinde satışa çıkarma hakkı vardır. Alıcı, teminata konu olan malların, kuruluşumuzla yapılan anlaşmaya göre belirlenip faturalanmış fiyattan (KDV dahil) yeniden satışı halinde, bunları satın alan karşısındaki haklarının tarafımıza devrini kabul eder. Satın alınan ürünün başka işlem görerek mi, görmeden mi tekrar satışa çıkarılmış olduğundan bağımsız olarak bu hüküm geçerlidir. Alıcı, bu hakların devrinden sonra da alacağını tahsil hakkını kaybetmez. Bizim kendi alacağımızı tahsil yetkimiz de bundan etkilenmez. Zaten Alıcı, teslim edilen ürüne dair ödeme yükümlülüğünü yerine getiriyor ve ödemeleri geciktirmiyorsa, özel olarak da herhangi bir icra kararı çıkmamış ve ödemeler durmamış ise bir tahsil işlemi gerçekleştirmemiz söz konusu değildir.   4. Satışa konu ürün üzerinde Alıcı tarafından yapılacak her türlü işlem, uyarlama veya dönüştürme, daima bizim adımıza ve bizim adımız belirtilerek gerçekleştirilecektir. Bu durumda, Alıcının, satışa konu ürün üzerindeki ileriye dönük hakları, dönüştürme yoluyla ortaya çıkan ürüne devrolur. Alıcı, satışa konu ürünü, bize ait olmayan başka ürünlerle birleştirerek yeniden oluşturmuşsa, bu yeni ürünün, yeniden işlenme öncesinde bize ait olan kısmının, ürünün bütünü içindeki objektif değerine eşdeğer bir oranda yeni ürünün mülkiyetine ortak oluruz. Aynı hükümler, ürünle bir karışım veya bileşim oluşturulması halinde de geçerlidir.  5. Karışım veya bileşim içinde Alıcıya ait olan unsurlar ürünün esas kısmını teşkil ediyorsa, Alıcının tarafımıza nispî esasta ortak mülkiyet hakkı vereceği ve bu yolla ortaya çıkan tek mülkiyet veya ortak mülkiyet hakkını bizim adımıza sürdüreceği üzerinde anlaşma sağlandığı kabul edilir. Alıcı karşısındaki haklarımızı koruma amacıyla, teminata konu olan malların üçüncü şahıs mülkiyetindeki bir ürünle birleştirilmesi sonucunda doğacak hakları Alıcı bize devretmeyi kabul eder. Biz de, devredilen bu hakları burada kabul etmiş bulunmaktayız. 

 9. Garanti, kusurların bildirilmesi, ayrıca üreticinin rücu hakkı  1. Alıcının garanti hakkı, Alman Ticaret Kanunu Madde 377 gereğince Alıcının, ürünü inceleme ve şikâyette bulunma yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğu varsayımına dayanır.   2. Üründe kusurla ilgili şikâyetler, ürünün Alıcıya teslimini izleyen 24 aylık süre içinde dile getirilebilir. Kasıtlı ve ileri düzeyde ihmal durumu, ayrıca can güvenliğini, organ bütünlüğünü ve insan sağlığını tehdit eder nitelikteki kasıtlı kullanıma veya ihmale dayalı şikâyetler yasal süre sınırlamasına tâbidir. Alman Medeni Kanunu Madde 438, 1. Bölüm, 2. fıkra (İnşaatlar ve İnşaatlarla İlişkili Yapılar) ve Madde 479, 1. Bölüm (İade Hakkı) hükümleri daha uzun süreler belirtiyorsa, bu süreler geçerli olur. Ürünün iadesinden önce tarafımızdan onay alınmalıdır.  3. Her türlü dikkat gösterilmiş olsa da, teslim edilen üründe, nakliye öncesinden itibaren bir kusurun varlığı saptanırsa, bu kusurun zamanında bildirilmesi koşuluyla takdir hakkımıza bağlı olarak ürün tarafımızdan tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir. Tarafımıza daima makul bir süre içerisinde kusuru telafi etme imkânı sağlanır. Herhangi bir sınırlama söz konusu olmaksızın rücu hakkı, yukarıda belirtilen düzenlemeden etkilenmez.  4. Kusurun telafisi sağlanamazsa, Alıcının, tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla sözleşmeyi feshetme veya ödenecek miktarda indirime gitme hakkı bulunur.  5. Üzerinde anlaşma sağlanmış olan koşullardan ihmal sonucu sapılması, gerekli bakım uygulamalarında ihmal, kullanım sürecinin doğal sonucu olarak aşınma ve yıpranma veya riskin devrinden sonra hatalı veya dikkatsiz kullanım, aşırı çalıştırma, uygun olmayan kaynaklar kullanarak çalıştırma, uygun olmayan destek araçlarıyla çalıştırma sonucunda veya sözleşmede öngörülmeyen özel harici etkiler neticesinde meydana gelen kusurlardan ötürü herhangi bir talepte bulunulamaz. Alıcı ya da üçüncü şahıs eliyle ürün üzerinde yapılan hatalı onarımlar veya değişikliklerden kaynaklanacak kusurlar veya başka istenmeyen sonuçlarla ilgili her türlü hak iddiası geçersizdir.   6. Alıcının, ürün performansıyla ilgili masraflara, özellikle nakliye, seyahat, işçilik ve malzeme masraflarına ilişkin talepleri, ürünün tarafımızdan alıcıya uzak bir noktaya teslim edilmiş olması gibi bir nedenle bu masraflarda herhangi bir artış meydana gelmiş olmadıkça karşılanmaz.   7. Alıcının tarafımıza karşı rücu hakkı, ancak Alıcı, kendi müşterisiyle, kusurlarla ilgili öne sürülebilecek yasal taleplerin sınırlarını aşan bir anlaşma yapmamışsa geçerlidir. Madde 6, gerekli değişikliklerle Alıcının tedarikçi nezdindeki rücu hakkı için de geçerlidir.   

10. Özel maddeler   1. Bu sözleşme ve iki taraf arasındaki hukuki ilişkilerin tamamı, Almanya Federal Cumhuriyeti yasalarına tâbidir, ancak Uluslararası Mal Satışları Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) kapsamına giren maddeler bunun dışında tutulur.   2. Bu sözleşme kapsamındaki her türlü anlaşmazlık için ihbar adresi ve münhasır yargı yeri, sipariş teyidinde aksi belirtilmedikçe işyerimizin tescil edilmiş olduğu yerdir.   3. Sözleşmelerin uygulanmasında taraflar arasında sağlanan ve bu Satış Koşulları’ndan farklılık gösteren her türlü anlaşmanın yazılı olarak yapılması gerekir, aksi halde hükümsüzdür.   4. Alıcı ile sözlü anlaşmalar, tarafımızdan yazılı olarak teyit edilmedikçe hükümsüzdür.